eeklo tegen de ring
Start Dossier Acties Beeld Pers Contact

U bevindt zich op de pagina DOSSIER

Het stappenplan in dit dossier

U kan zelf andere MER dossiers inkijken op de website www.mervlaanderen.be

Het processchema met betrekking tot plan MER's

 

Stap 8

 

Het plan-MER is in deze fase goed- of afgekeurd. Bij goedkeuring kan worden overgegaan tot de volgende stap. Indien het is afgekeurd, maken de MER-deskundigen op basis van de redenen van afkeuring een nieuwe versie van het MER dat zij opnieuw ter goedkeuring indienen.

 

Stap 7

 

Het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen werd vervangen door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming (vb. agrarisch gebied, bosgebied, woongebied, …) vastlegt. Voor alle percelen wordt duidelijk wat kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden wanneer het RUP definitief is goedgekeurd. Elke burger of vereniging krijgt tijdens een openbaar onderzoek de gelegenheid opmerkingen, bezwaren of adviezen in te dienen op het RUP.

 

Lees hier het bezwaarschrift van Eeklotegendering

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek over het RUP 'Zuidelijke omleiding R43 Eeklo' loopt van maandag 16 augustus 2010 tot en met donderdag 14 oktober 2010. Het ontwerp ligt ter inzage in het Stedelijk administratief en technisch centrum van Eeklo, Industrielaan 2, 9900 Eeklo en in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent (bureau 534). Je kan het ook hier bekijken.

 

Hoe bezwaar indienen?

Zet je bezwaren tegen de komst van de ring op papier en dien ze in bij de overheid. Een kant en klaar bezwaarschrift kan je hier downloaden. Tot en met 14 oktober 2010 kan je je bezwaren en opmerkingen indienen op één van volgende manieren:

  • per aangetekend schrijven bij de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent (5de verdieping, bureau 534)
  • tegen ontvangstbewijs in het Stedelijk administratief en technisch centrum van Eeklo, dienst stedenbouw, Industrielaan 2, 9900 Eeklo

De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

 

Waar zou de ring komen?

Grafisch plan

Bekijk het grafisch plan met de exacte plaats waar de ring moet komen.

 

Inspraak- of infovergadering

De Provincie organiseert een inspraak- en informatievergadering op maandag 6 september 2010 om 20 uur in het Cultuur Centrum De Herbakker, Pastoor De Nevestraat 10, 9900 Eeklo. Iedere geïnteresseerde kan hierop aanwezig zijn. De provincie wil het RUP begin 2011 definitief vaststellen.

 

Stap 6

 

De Dienst MER controleert of het MER beantwoordt aan de inhoudelijke vereisten van de richtlijnen. Er wordt een goedkeurings- of afkeuringsverslag opgesteld. Dit verslag wordt binnen 50 dagen aan de initiatiefnemer, de betrokken overheden en administraties bezorgd. Een goedgekeurd plan-MER is vereist voor de RUP-procedure.

(zie stap 8)

 

Goedkeuring plan-milieueffectrapport

Onze reactie

Het Milieueffectenrapport over de ring werd onlangs goedgekeurd. Dit betekent echter nog niet dat de ring er ook effectief komt. Het comité Eeklotegendering zal de procedure blijven opvolgen en zal blijven vechten tegen de komst van de ring. De ring is immers een aanslag op zowel woongebied als natuur- en landbouwgebied. Zo worden de plannen aangevochten bij Europa, omdat het gebied in Habitatrichtlijngebied ligt, waardoor de unieke natuurwaarden in en rond Het Leen op Europees niveau zijn beschermd. Daarnaast vormt de ring een bedreiging voor de rustige ligging van het scholencomplex, de woonwijken, het ziekenhuis en zorgcentra aan het Leiken.

 

Stap 5

 

Een team van deskundigen maakt een nieuw voorstel van plan-MER op.

 

Stap 4

 

Het plan-MER wordt op het administratief niveau besproken. De inspraakreacties van burgers, openbare besturen en administraties worden met de betrokken partijen besproken op een ambtelijke vergadering en verwerkt door de Dienst MER. Deze dienst stelt na deze vergadering richtlijnen op die moeten gevolgd worden bij het opstellen van het definitieve plan-MER.

 

De richtlijnen van het plan MER

Onze reactie

Wij vragen dat een ontwikkelingsscenario wordt ingebouwd dat verwijst naar het nul-alternatief. Dit wordt geïnterpreteerd als ‘niets doen’ terwijl men de andere ontwikkelingen (ziekenhuis, woonzone en verdere industriële ontwikkeling) wel laat doorgaan. Op het plan-MER en het verslag van de ambtelijke vergadering wordt door ons kritiek geleverd, want de beschreven ontwikkelingen kunnen evengoed de richting van een ander besluit uitgaan. De kwaliteit van het gebied tussen de stad en Het Leen wordt immers ontegensprekelijk aangetast.

 

Tweede brief aan Europa omtrent schending van de Habitatrichtlijn (Natuur en Landschap Meetjesland)

 

Stap 3

 

Een eerste ontwerp van het Milieueffectenrapport (MER) wordt voorgelegd. Hierin moeten ondermeer alle mogelijke milieugevolgen van de aanleg van de Ring opgenomen zijn. Mogelijke alternatieven moeten opgenomen en onderzocht worden. Dit moet gebeuren op een wetenschappelijk verantwoorde manier.

 

Luchtfoto met de drie mogelijke trajecten

De kennisgeving van het plan MER

Onze reactie

In het plan-MER wordt niet de noodzakelijke vraag gesteld of de doortrekking van de Ring wel zinvol is, maar staan wel reeds 3 mogelijke locaties (tracés) voor de ring. Onze kritiek geldt vooral het niet onderzoeken van het nul-alternatief : een optie waarbij men ervan uit gaat dat de doortrekking niet gebeurt, maar waarbij wel allerlei andere maatregelen worden getroffen om het verkeer uit Eeklo te houden.

 

Onze opmerkingen op het plan-MER

Bezwaren en voorstellen aan het stadsbestuur van Eeklo

 

Stap 2

 

Het stadsbestuur laat een bestemmingsonderzoek uitvoeren. Hierin worden de verkeersstromen door Eeklo onderzocht : hoeveel verkeer is bestemmingsverkeer (moet dus in Eeklo zelf zijn) en welk aandeel heeft doorgaand verkeer (dat dus niet in Eeklo zelf moet zijn) ?

Onze reactie

Eerste brief aan Europa omtrent schending van de Habitatrichtlijn (Natuur en Landschap Meetjesland)

 

Stap 1

 

De huidige bestuursmeerderheid (CD&V, Sp.a en ELD) wil de doortrekking van de Ring realiseren.

 

 

Elke steun is welkom

Als u dit wenst kan u onze actie financiëel steunen door te storten op het rekeningnr. 890-1742796-28 Alvast bedankt !

Contact

e-mail : info@eeklotegendering.be

Links

www.npmeetjesland.be

www.natuurpunt.be

www.bondbeterleefmilieu.be

www.openruimteademruimte.be

www.mervlaanderen.be

www.jnm.be

www.vbv.be

Fotogallerij

 

 

FacebookYouTube

Lijn

Copyright © 2009 Comité Eeklo tegen de Ring - Alle rechten voorbehouden